Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 1 Banner 2

Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. I Predmet úpravy

Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili spotrebitelia podľa osobitného predpisu.

Čl. II Vymedzenie pojmov

Na účely reklamačného poriadku sa rozumie

a)predávajúcim obchodná spoločnosť Bauker s.r.o. ul. Jesenského 8/650, IČO: 36278581, IČ DPH: SK2022105426; spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17921/T,

b)spotrebiteľom osoba podľa osobitného predpisu,

c)produktom výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ oprávnený

poskytovať podľa osobitného predpisu v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar“),

d)miestom uplatnenia reklamácie sídlo predávajúceho podľa písmena a) a ak predávajúci má ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta,

e)reklamačným protokolom dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu tovaru.

Čl. III Zodpovednosť predávajúceho

(1) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zakúpil

a) má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu,

b) je bez vád,

c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,

(2) Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré a) existovali pri jeho prevzatí,

b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdený predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

(3) Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

Čl. IV

(1) Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré

a) nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII,

b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.

(2) Predávajúci takisto nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

Čl. V Reklamácia tovaru

(1)Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistenej na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na vady, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

(2)Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť si tovar a to v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ v deň prevzatia tovaru vadu nevytkne, jeho právo zaniká.

(3)Ak ide o vadu tovaru, ktorá sa vyskytla odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený

vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

(4)Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uskutočnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

(5)Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia.

Čl. VI Záruka tovaru

(1)Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dobe dvadsaťštyri mesiacov.

(2)Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.

(3)Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

Čl. VII Vylúčenie záruky tovaru

(1) Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí

a)spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior,

b)vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely ako je tovar určený,

c)evidentne mechanicky alebo inak zničeného alebo zjavne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada,

d) vznikli ako následok

1.svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,

2.iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,

3.nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

Čl. VIII

Postup pri uplatnení zodpovednosti za vadu tovaru

(1)Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vadu tovaru (ďalej len „reklamácia“)

vmieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia je uplatnená dňom úplného a riadneho spísania protokolu o reklamácii a doložením všetkých príslušných dokladov.

(2) Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii tovaru predložiť vadný tovar a doložiť doklady, ktoré osvedčujú nákup tovaru od predávajúceho, najmä doklad o zakúpení, dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad. Ak spotrebiteľ spolu s tovarom nepredloží doklad podľa predchádzajúcej vety, predávajúci je oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.

(3) Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky podľa odseku 2 predávajúci reklamačné konanie zastaví.

Čl. IX

(1) Reklamáciu prijíma vedúci reklamačného oddelenia, resp. jeho zástupca, ktorý je určený na prijímanie reklamácii spotrebiteľov (ďalej len „ zodpovedná osoba“). Pri uplatnení reklamácie zodpovedná osoba je povinná spísať protokol o reklamácii, ktorý po spísaní spotrebiteľ potvrdí. Jedno vyhotovenie protokolu o reklamácii predávajúci vydá spotrebiteľovi.

(2) Na účel podľa odseku 1 je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje spotrebiteľa podľa osobitného predpisu.

Čl. X

(1)Ak ide o zrejmú vadu tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je povinný vadu tovaru podľa možností odstrániť bez zbytočného odkladu.

(2)Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim konaním alebo svojou nespoluprácou.

Čl. XI

(1) Spotrebiteľ je oprávnený žiadať aby a) ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru

1.predávajúci ju odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty,

2.predávajúci vadný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,

b) ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru

1.predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný,

2.predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru,

Čl. XII

Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo vadný tovar vymenil za bezvadný podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom.

Čl. XIII

(1)Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov.

(2)Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na opravu tovaru primerane.

Čl. XIV

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2011

V Šali, 1.marca 2011

Služby

3D návrhy

© Bauker s.r.o